לחך המלחות © Photo: Amram Eshel  
 
Plantago crassifolia