אגרוסטמת השדות תמונה הבאה  © Photo: Avner Cohen  
 
Agrostemma githago