אתרוג תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Citrus  medica