נפית כפופה , אפריל תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Nepeta curviflora