פיגמית מצויה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Haplophyllum buxbaumii