זוטה לבנה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Micromeria fruticosa