צפורנית מרשל תמונה הבאה  © Photo: Ohad Binyamini  
 
Silene marschallii