פלגיוכזמה חגוית תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Plagiochasma  rupestre