לוטמית המטאטא תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Fumana  scoparia