לוטמית המטאטא תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Fumana  scoparia