ריקציה ריסנית תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Riccia  crozalsii