ריקציה ריסנית תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Riccia  crozalsii