אלטין עקום-זרעים תמונה קודמת  © Photo: Shmuel Mazar  
 
Elatine macropoda