חודיים מנוצים תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Andrzeiowskia cardamine