חודיים מנוצים תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Andrzeiowskia cardamine