עכנאי שרוע נחל הבשור, פברואר תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Echium angustifolium