עשבה רותמית תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Chloris virgata