סולנום שעיר , יולי תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Solanum villosum