איכהורניה עבת-רגל תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Eichhornia crassipes