טיסדליה שסועה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Tessdalia coronopifolia