הרדופנין יהודה © Photo: Einat Yehezkely  
 
Scorzonera judaica