אשבל מעורק תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Stachys neurocalycina