עכנאי שרוע תמונה קודמת  © Photo: Shlomit Hyman  
 
Echium angustifolium