רשתון השדות תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Neslia apiculata