Kickxia acerbiana
Kickxia aegyptiaca
Kickxia cirrhosa
Kickxia elatine
Kickxia floribunda
Kickxia judaica
Kickxia spartioides
Kickxia spuria
Kitaibelia balansae
Klasea cerinthifolia
Knautia bidens
Koelpinia linearis