צמח השדה - פרחים וצמחי בר של ישראל
  English Русский العربية   צור קשר צלמים גינון טיולים מתכונים מילון מושגים דיווחי פריחה אודות דף הבית
 
הפייסבוק שלנו צמח השדה בפייסבוק
חדש באתר
רשימת הצמחים
משפחות הצמחים
מועדי הפריחה
צמחי מרפא
צמחי תבלין
צמחים רעילים
צמחים מוגנים
בסכנת הכחדה
צמחים פולשים
צמחים אלרגניים
תצלומי גרגרי אבקה
שבעת המינים
ארבעת המינים
צמחים במקורות
צמחים ופולקלור
עצים ביערות קקל
מאמרים
מקורות
למכירה
סיור באתר
טו' בשבט
60 צמחים
שלח ברכה
צמחים בצידי כביש 6
כתב-עת כלנית
חנויות פרחים
פרשת השבוע "וירא" - ויטע אברהם אשל בבאר-שבע   05/11/2009
הדפסה
אשל הפרקים

אשל, אלוני ממרה ועצים אחרים... אסופת פרשנויות

בפרשה מתוארים שלושה אירועים דרמטיים בהם מעורבים צמחים או צמחים . (ביקור שלושת המלאכים, נטיעת אשל בבאר שבע ועקדת יצחק) פרשנויות שונות נתנו מפרשי התורה המסורתיים לצמחים אלה ..... פירושים שאינם בהכרח צמחוניים!! בביקור של שלושת המלאכים "יקח ...מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ".

היה זה במקום שנקרא "אלוני ממרא " אולי יש בכך רמז לשמו של העץ שנשענו עליו, עץ האלון. (איזה מהם?)

בישיבתו של אברהם בבאר-שבע
" ויטע אשל בבאר- שבע ויקרא שם בשם ה' ".
כאן אולי היה העץ אשל, כפי שכתוב במפורש. (איזה מהם?)

רש"י מביא את דברי רב ושמואל. רב אמר שאין הכוונה לעץ האשל המוכר, אלא אברהם נטע פ ר ד ס להביא ממנו פירות לאורחים.
במאמר מוסגר נזכיר שפרופ' פליקס בהתייחסותו ל"מן" ,האומר שיושבי המדבר אוספים טיפות מתוקות לבנות שהתגבשו על עצי אשל כדי לאוכלן . אולי גם לעץ האשל בעצמו יש תוצר שאפשר לכבד בו אורחים?
שמואל אמר שאין הכוונה לשתילת עץ אלא להקמת פ ו נ ד ק ,שגם לגביו שייך לשון נטיעה.
במדרש תהילים נאמר גם שאברהם עשה לו פונדק ופתח לו פתחים לכל רוח והיה מקבל עוברים ושבים. אמר ברי אלעזר בן עזריה, מהו אשל: אכילה ,שתיה, לינה.

מה הסיבה שאברהם נטע אשל?
על פי מדרש תהילים. אברהם שואל את עצמו בזכות מה זכה נח לצאת בשלום מהתבה. התשובה היא בזכות הצדקה. וכי עניים היו בתבה שעשה צדקה ? אלא שעשה צדקה במסירות הטיפול בבעלי החיים שבתבה. מכך עשה אברהם קל וחומר בליבו. מה נח שעשה צדקה עם בעלי חיים זכה.צדקה שאני אעשה עם בני אדם על אחת כמה וכמה. מיד "ויטע אשל ".
גם הגאון מוילנא סובר שאברהם נוטע את האשל כדי ל כ פ ר על חטאי קודמיו אדם חטא באכילה מעץ הדעת. נח חטא בשתיה מכרמו.

תפקיד היסטורי לנטיעה זו
המדרש קושר את ה"אשל" של אברהם למשכן .
את המשכן בנו מעצי שיטים. ומהיכן היו להם עצי שיטים? אומר המדרש שיעקב ברדתו למצריים עבר דרך באר- שבע "ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא באר שבע". יעקב הלך לבאר שבע כדי ליטול את אותם ארזים ששתל סבו. אם כך לדעת המדרש אשל הכוונה ל א ר ז י ם.

עקדת יצחק
מיהו העץ או השיח שהאיל נאחז בו בקרניו בעקידת יצחק,
לאחר ש-ה' מנע את אברהם להקריב את בנו , "וירא והנה איל נאחז בסבך בקרניו".במקרה של עקידת יצחק, לדברי רש"י האיל רץ לאברהם והשטן מנעו וסיבך קרניו באילנות .סתם אילנות שלא הוגדרו.

רש"י במקום אומר "תחת האילן " "שפתי חכמים" מסביר את פירושו של רש"י ואומר כשנאמר עץ יכול להיות גם עץ תלוש , לפיכך רש"י מדייק אילן.
הרב אביגדור שילה מעיר בהקשר לכך שהמלה עץ היא מלה מקראית בעוד שהמלה אילן היא מלה מאוחרת יותר,

רב הסתום על הגלוי!!!!
ליקוט מתוך כתבה של אורי אופיר ברידר
כתבו עלינו| לזכר| תנאי שמוש באתר| פרסם באתר| משתלות| מועדפים
טיולים בארץ   חניוני פיקניק   גינון חסכוני במים  

israelbiz- בניית אתרים